intrological-app-license-order.svg

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 
Berete na vědomí, že za účelem poptávky našich služeb, uzavření a správy smlouvy a plnění objednávky služeb bude naše společnost Intrological s.r.o. jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje (Vámi sdělené kontaktní a identifikační údaje) a potvrzujete, že jste se seznámil(a) s našimi Zásadami pro nakládání s osobními údaji.
 Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů společností Intrological s.r.o., a to v rozsahu:

jméno, příjmení, adresa,
telefonní a e-mailové spojení,
název firmy, IČO a DIČ
a
údaje o návštěvě internetových stránek společnosti (cookies, IP adresa), pro účely zasílání nových nabídek zboží a služeb, marketingových nabídek a zpráv (včetně informací o výhodných nabídkách, poukázkových akcích, reklamních dárcích, soutěžích a jiných prodejních akcích) zasílaných emailem, SMS a/nebo poštou a vytváření profilovaných nabídek pro mou osobu za účelem analýz a přehledů spokojenosti zákazníků, provádění průzkumů trhu a adresných nabídek a zpráv. Tento svůj souhlas uděluji na dobu [5] let a jsem srozuměn/a s tím, že tento svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@intrological.cz, dopisem na adresu společnosti Intrological s.r.o., IČO: 07016981, Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice ( příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u každého zaslaného obchodního sdělení.)


Zásady pro nakládání s osobními údaji

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.


1. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů


1.1   
    Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

1.2       V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Intrological s.r.o., vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod značkou C 41449, IČO: 07016981, DIČ: CZ07016981 se sídlem: Kollárova 1879/11, Teplice, 415 01, zastoupená Jakubem Vlkem, jednatelem, email: vlk@intrological.cz, (dále jako "Společnost"  nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.


2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme


2.1 
      Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

 

2.1.1          Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky

(a)   Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)

(b)   Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

(c)   Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

 

2.1.2          Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky

(a)        Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)

(b)        Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

 

2.1.3          Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy

(a)        Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)

(b)        Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

(c)        Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

 

2.2       Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).


3. Jak vaše osobní údaje využíváme


3.1       Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

(a)   k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;

(b)   komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;

(c)   analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;       

(d)   řešení Vašich reklamací a stížností;

 (e)   plnění našich zákonných povinností; a

 (f)    s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.

 

3.2       Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

 

3.3       Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

3.4       V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí [5] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.


4. Právní základ zpracování Vašich osobních údajů


4.1
      Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

     (a)   je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
     (b)   je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
     (c)   je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);

 

4.2       S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail: gdpr@intrological.cz  nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.


5. Komu poskytujeme vaše osobní údaje


5.1       Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

(a)   poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;

(b)   jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

 

5.2       Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.


6. Co jsou to cookies a jak je využíváme


6.1 
     Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

 

6.2       Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

 

6.3       Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

 

6.4       V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

(a)        zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo

(b)        můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: gdpr@intrological.cz, dopisem na adresu: Intrological s.r.o., Kollárova 1879/11, Teplice, 415 01.


7. Jaká jsou vaše práva

7.1       V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

(a)   právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

(b)   právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;

(c)   právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

(d)   právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;

(e)   právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

(f)    právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;

(g)   právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

(h)   právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

7.2       Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.


8. Jak chráníme vaše osobní údaje


8.1
       Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

8.2       Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.


9. Potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva?


9.1       Kromě webové adresy: https://objednavky.intrological.cz/gdpr/ je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná u Jakuba Vlka, jednatele společnosti, email: vlk@intrological.cz. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.

 

9.2       Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, po­třebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpo­vědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, Jakuba Vlka, jednatele společnosti, a to telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: +420 724 698 928, elektronicky na e-mail adrese vlk@intrological.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.


Zpracování osobních údajů v souvislosti s plnění Objednávky

S ohledem na to, že spolupráce týkající se Licence webové stránky může vyžadovat v určitých situacích to, že budeme přistupovat k osobním udajům a zpracovávat osobní údaje, které jsou v rámci Webové stránky uložené, je třeba dle platných zákonů, abychom o tomto zpracování osobních údajů uzavřeli písemnou dohodu.

 


Poskytovatel (dále jako "Zpracovatel") na straně jedné: Intrological s.r.o., IČO: 07016981, DIČ: CZ07016981 se sídlem: Kollárova 1879/11, Teplice, 415 01, zastoupená Jakubem Vlkem, jednatelem, email: vlk@intrological.cz, a Nabyvatel Licence Webové stránky, který uzavřel se Zpracovatelem Objednávku, ve které jsou uvedeny všechny jeho identifikační údaje (dále jen ”Správce”), (Správce a Zpracovatel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“), uzavřeli ke dni stvrzení Objednávky tuto


DOHODU O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Dohoda“)

1.          PŘEDMĚT DOHODY

Nedílnou součástí plnění závazků mezi Zpracovatelem a Správcem je zpracování osobních údajů: zákazníků Správce, zaměstnanců Správce, obchodních partnerů Správce (dále jen „Osobní údaje“)ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., zákona na ochranu osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (Úř. věst. L 119, 4.5.2016)] (dále jen „GDPR“).

Za účelem ochrany Osobních údajů při jejich zpracovávání Zpracovatelem Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu GDPR, které nahradí ZOOÚ s účinností od 25. 5. 2018.


2.
          PŘEDMĚT A DOBA TRVÁNÍ

2.1       Správce pověřuje Zpracovatele, aby pro něj a v souladu s jeho pokyny prováděl zpracování Osobních údajů v souvislosti s plněním Objednávky, a to za podmínek stanovených v této Dohodě. Specifikace zpracování Osobních údajů je uvedena v Příloze č. 1 této dohody.

2.2       Osobní údaje zpracovávané podle Dohody bude Zpracovatel zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle Objednávky a svých zákonných povinností, a to pouze po dobu trvání Dohody a podle pokynů Správce. 

 

3.          PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1       Zpracovatel se zavazuje při zpracování Osobních údajů dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro zpracovatele osobních údajů dle příslušných ustanovení z GDPR.

3.2       Zpracovatel se zavazuje přijmout a zdokumentovat odpovídající technická a organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu s čl. 32 GDPR, a to minimálně opatření v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2.

3.3       Zpracovatel je oprávněn zapojit do zpracování další zpracovatele pouze na základě písemného svolení Správce a to pouze pokud to je nezbytně nutné k plnění Objednávky. V takovém případě je povinen zajistit takové podmínky pro zpracování a bezpečnost zpracování u dalšího zpracovatele, k jakým se sám Správci zavázal. V Dodatku č.1 jsou uvedeni další zpracovatelé, které Zpracovatel bude využívat při plnění Objednávky. Správce vyjadřuje souhlas s tím, aby byli všichni zpracovatelé dle Dodatku č. 1 do zpracování zapojeni v rozsahu stejném, jako je zapojen Zpracovatel.

3.4       Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci bez zbytečného odkladu nezbytnou součinnost pro splnění povinností Správce k žádostem o výkon práv subjektů údajů a bude Správci nápomocen při plnění jeho povinností dle čl. 32 až 36 GDPR.

3.5       Zpracovatel se zavazuje neprodleně ohlásit Správci jakékoliv porušení zabezpečení Osobních údajů (náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, změna, neoprávněné zpřístupnění nebo jiné zpracování) a poskytnout Správci veškerou nezbytnou součinnost za účelem splnění povinností Správce ve vztahu k ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů dozorovému úřadu, příp. i subjektům údajů.

3.6       Zpracovatel poskytne Správci nezbytnou součinnost při komunikaci s dozorovým úřadem a dle pokynů Správce bude spolupracovat při přípravě odpovědí dozorovému úřadu ohledně činností zpracování prováděných Zpracovatelem.

3.7       Zpracovatel je dále povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce:

(a)     o zahájení jakékoliv kontroly nebo správního řízení ve vztahu ke zpracování Osobních údajů;

(b)     o všech žádostech či stížnostech obdržených přímo od subjektu údajů týkajících se Osobních údajů (např. pokud jde výkon práva na přístup, opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů, námitky proti zpracování údajů nebo automatizované rozhodování);

(c)     v případě, je-li Zpracovatel povinen podle právních předpisů zpracovávat Osobní údaje nad rámec pokynů Správce.

3.8       Zpracovatel je povinen poskytnout Správci potřebnou součinnost při posouzení vlivu na ochranu Osobních údajů, včetně případné účasti na konzultacích s dozorovým úřadem, pokud zpracování prováděné Zpracovatelem bude splňovat požadavky pro povinné posouzení vlivu dle čl. 35 GDPR.

3.9       Zpracovatel vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Správce dle čl. 30 GDPR, a to písemnou či elektronickou formou. Zpracovatel poskytne Správci na jeho žádost veškeré informace a dokumenty potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil.

3.10    Zpracovatel se zavazuje, že bez ohledu na důvod, na základě pokynu Správce vymaže Osobní údaje nebo je Správci vrátí se všemi hmotnými nosiči, a to v souladu s pokyny Správce.

4.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1       Tato Dohoda byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky a GDPR.

4.2       Tato Dohoda je platná a účinná dnem stvrzení Objednávky mezi Zpracovatelem (v roli "Poskytovatele") a Správcem ( v roli "Nabyvatele")

4.3       Účinnost této Dohody skončí automaticky s ukončením veškerých práv a povinností vyplývajících z Objednávky.

4.4       Veškeré změny a doplnění této Dohody vyžadují písemnou formu. 

Tato Dohoda o zpracování osobních udajů je platná od 9. 6. 2020.


Příloha č. 1 - SPECIFIKACE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Povaha a účel zpracování

 • Zprovoznění Webové Stránky
 • Správa Webové Stránky
 • Aktualizace obsahu Webové stránky
 • Opravy Webové Stránky
 • Úpravy Webové Stránky

Pojem Webová stránka je blíže definován v Licenční smlouvě mezi Nabyvatelem (zde jako Správce) a Poskytovatelme (zde jako Zpracovatelem)  

2. Kategorie osobních údajů

 • Údaje vedoucí k přímé identifikaci Fyzické osoby
 • Údaje vedoucí k nepřímé identifikaci Fyzické osoby
 • Další údaje, které jsou o Fyzické osobě shromažďovány

3. Kategorie subjektů údajů

 • Zákazníci/Klienti Správce osobních údajů
 • Zaměstnanci Správce osobních údajů

4. Zdroje údajů, délka uchování,  způsob a adresy míst zpracování

 • Údaje zadané do Webové stránky Zákazníky/Klienty Správce osobních údajů
  • Uchování je 5 let od posldního udělení souhlasu s jejich zpracováním
  • Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v tištěné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.
  • Místem zpracování je sídlo Zpracovatele a sídla dodavatelů zpracovatele dle Dodatku č.1

 • Údaje zadané do Webové stránky Správce osobních údajů a jeho zaměstnanci
  • Uchování je 5 let od posldního udělení souhlasu s jejich zpracováním
  • Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v tištěné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.
  • Místem zpracování je sídlo Zpracovatele a sídla dodavatelů zpracovatele dle Dodatku č.1
    
 • Údaje zadané Anonymními uživateli Webové stránky
  • Uchování je 5 let od posldního udělení souhlasu s jejich zpracováním
  • Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v tištěné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.
  • Místem zpracování je sídlo Zpracovatele a sídla dodavatelů zpracovatele dle Dodatku č.1

5. Kategorie příjemců

 • Zákazníci/Klienti Správce osobních údajů
 • Zaměstnanci Správce osobních údajů
 • Správce osobních údajů
 • Další zpracovatelé definovaní v Dodatku č. 1
 • Anonymní uživatelé Webové stránky

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání či ukládání osobních údajů mimo EU/EHP nebude docházet.


Příloha č. 2 - Technicko-organizační opatření

Správce má zavedeny procesy pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.

 

1.          Organizační opatření

 • Osobní údaje budou zpracovávány pouze oprávněnými osobami s individuálním uživatelským povolením, které budou zavázány zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

 • Oprávněné osoby budou poučeni o důvěrnosti osobních údajů a budou zavázány zachovávat mlčenlivost.

 • Zpracovatel povede evidenci osob oprávněných zpracovávat osobní údaje včetně formy, rozsahu a účelu přístupu.

 • Zpracovatel zajistí evidenci přístupu k osobním údajům a předávání údajů třetím osobám

 • Přijatá opatření k zabezpečení zpracování budou pravidelně testována a aktualizována.

 • Zpracovatel přijme a aplikuje směrnice o technickém i organizačním zabezpečení zpracování osobních údajů.

 • Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje budou pravidelně školeni o povinnostech v oblasti zabezpečení.

2.          Fyzická bezpečnost

 • Prostory, ve kterých budou osobní údaje zpracovávány nebo uloženy (vč. dokumentů), budou zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.

 • Zálohy osobních údajů budou uloženy na jiných místech, než se nachází hlavní sever/informační systém, který zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje budou uloženy na zabezpečených serverech nebo technických nosičích dat, ke kterým mají přístup na základě přístupových kódů nebo hesel pouze oprávněné osoby.

 • Zpracovatel bude dokumentovat přístup k serverům, technickým nosičům dat a dokumentům obsahujícím osobní údaje.

 

3.          IT vybavení a přenosy

 • IT systém bude zabezpečen zejména proti ztrátě či omezení dostupnosti údajů v důsledku výpadku energie nebo síťového připojení, tj. UPS zdroji, nezávislými generátory nebo oddělenou elektrickou sítí.

 • Přenosy osobních údajů budou probíhat v zabezpečené formě a budou evidovány. 

 

4.          Zabezpečení v rámci IT systému / SW aplikací

 • IT systém pro zpracování osobních údajů bude vybaven kontrolou přístupu (např. unikátní uživatelská jména a hesla).

 • IT systém bude odpovídajícím způsobem zabezpečen zejména proti škodlivému softwaru pro neoprávněný přístup do systému a k osobním údajům (např. firewall, antivirový SW).

 • IT systém bude zabezpečen proti rizikům vyplývajícím z veřejné sítě, a to zavedením fyzických a logicky bezpečnostních opatřeních bránících neoprávněnému přístupu a zpracování.

 • Budou vytvářeny pravidelné zálohy osobních údajů a výsledků jejich zpracování, a to ve lhůtách, které budou dostatečné pro řádnou obnovu a dostupnost údajů.

 

 


Dodatek č.1 - Souhlas se zahrnutím dalších zpracovatelů

Správce vyjadřuje souhlas s tím, aby všichni zpracovatelé dle tohoto Dodatku č. 1 byli do zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním Objednávky pro Správce, kterou zajišťuje Zpracovatel, zapojeni v rozsahu stejném, jako je zapojen Zpracovatel.

Identifikační údaje zpracovatele: THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov. 
IČ: 267 47 359, Zapsána v OR Sp. zn. C 91182 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Účel: Poskytování serverových služeb a softwarové infrastruktury
Počátek zpracování: Stvrzení Objednávky ze strany Správce
Konec zpracování: Ukončení veškerých závazků  mezi Správce a Zpracovatelem souvisejících s Objednávkou

Identifikační údaje zpracovatele: Jakub Hejda (Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku), IČ: 72721626, Letecká 1055/4, 41501 Teplice
Účel: Programování Webové stránky, správa infrastruktury Webové stránky a správa Webové stránky
Počátek zpracování: Stvrzení Objednávky ze strany Správce
Konec zpracování: Ukončení veškerých závazků  mezi Správce a Zpracovatelem souvisejících s Objednávkou